Πολιτική για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων, την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία και την Αντιμετώπιση και Διαχείριση Εσωτερικών Καταγγελιών για Περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης

1. ΣΚΟΠΟΣ  

Η Εταιρεία «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε.» τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην  εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους II του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση  κάθε μορφής διακρίσεων, βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών, καθώς και κάθε  μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και  της σεξουαλικής παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με  αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν.  

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το  οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε  προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση και χωρίς διακρίσεις βάσει των  προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών.  

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ`  εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3  του ν. 4808/2021. Συγκεκριμένα, η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται για τη Διοίκηση της Εταιρείας,  τους εργαζόμενους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, τους παρέχοντες υπηρεσίες με  συμβάσεις εμμίσθου εντολής, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών και προσωρινής απασχόλησης,  τους απασχολούμενους μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και άλλα άτομα που  συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με την Εταιρεία.  

H ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. δηλώνει ΡΗΤΑ ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων σε  ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, βία και παρενόχληση και τη μηδενική της ανοχή προς  οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής και από οποιοδήποτε πρόσωπο. Για το  λόγο αυτό, η εταιρία προβαίνει στην υιοθέτηση κάθε δυνατού τρόπου πρόληψης και καταπολέμησης  περιστατικών βίας και παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της εργασίας, τόσο στους χώρους εργασίας,  όσο και σε χώρους που σχετίζονται με εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις συνδεόμενες  με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας είτε εκτός, είτε με φυσική παρουσία είτε  διαδικτυακά ή τηλεφωνικά με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  

3. ΟΡΙΣΜΟΙ  

α) ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές  αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική,  σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη,  β) ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την  παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, 

εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή  διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης,  

γ) ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο  ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας  του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού,  

ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α’ 107) και την παρ.  2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α’ 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και  τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται  με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του  προσώπου.  

Στην παρενόχληση που απαγορεύεται από την παρούσα πολιτική περιλαμβάνονται ενδεικτικά και  όχι περιοριστικά:  

Η προσβολή κάποιου κυρίως και όχι περιοριστικά λόγω διακρίσεων στη βάση του φύλου,  φυλής, θρησκείας, εμφάνισης, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, ηλικίας, ή άλλων  προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών, οι απειλές, λεκτικές ή με χειρονομίες, οι βρισιές  δημόσια ή κατ’ ιδίαν, η υποτίμηση ή γελοιοποίηση ενός ατόμου ή των ικανοτήτων του, είτε κατ’  ιδίαν είτε μπροστά σε άλλους, τα ξεσπάσματα θυμού εναντίον κάποιου ατόμου, η άσκηση  επίμονης ή αδικαιολόγητης κριτικής. Τα υβριστικά, κακόβουλα, υποτιμητικά, άσεμνα ή χλευαστικά  σχόλια και η διάδοση αυτών, τα υπονοούμενα, τα σεξιστικά ή ρατσιστικά «αστεία» και σχόλια, η  χρήση προσβλητικής γλώσσας, οι προφορικές σεξουαλικές παρενοχλήσεις ή προτάσεις, τα  υπονοούμενα ότι οι σεξουαλικές χάρες κάποιου μπορούν να προωθήσουν την καριέρα του ή ότι  η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική του  πορεία στον Οργανισμό, η προσφορά παροχών (π.χ. προαγωγή ή μισθολογική αύξηση) ως  αντάλλαγμα για σεξουαλικές χάρες ή η δημιουργία περιβάλλοντος που προωθεί τη «σεξουαλική  επαφή» ως μέσο για την επαγγελματική ανάπτυξη στο χώρο εργασίας, η αντεκδίκηση ή απειλή για  αντίποινα μετά από απόρριψη σεξουαλικών προτάσεων. ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η αποστολή  μηνυμάτων με παρενοχλητικό και προσβλητικό περιεχόμενο μέσω SMS, e – mail, μέσων κοινωνικής  δικτύωσης, φαξ ή επιστολής, οι προσβλητικές και επίμονες ερωτήσεις για την ηλικία, την  οικογενειακή κατάσταση, την προσωπική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, καθώς και  παρόμοιες ερωτήσεις για τη φυλή ή την εθνικότητά, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτισμικής  του ταυτότητας και θρησκείας. Ακόμη συμπεριλαμβάνονται οι οπτικές μορφές παρενόχλησης  όπως π.χ. αφίσες, κινούμενα σχέδια, γελοιογραφίες, φωτογραφίες ή σχέδια που είναι  υποτιμητικά με βάση τα χαρακτηριστικά που προστατεύονται από το νόμο.  

Η σωματική ανεπιθύμητη επαφή όπως αγγίγματα, τσιμπήματα, χειρονομίες σεξουαλικής φύσης,  χτυπήματα, αρπάγματα, σπρωξίματα όπως και πάσης φύσεως φυσική βία. Η παραβίαση της  ιδιωτικότητας, η σκοπούμενη μερική ή ολική καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, οχημάτων ή  περιουσιακών στοιχείων, η παρεμβολή ή παρεμπόδιση της κανονικής εργασίας, της κίνησης και της  σωματικής ακεραιότητας του ατόμου, ο φυσικός αποκλεισμός ή εγκλεισμός, οι σεξουαλικές  χειρονομίες, η φυσική παρακολούθηση, η καταδίωξη.  

Η Εταιρεία απαγορεύει επίσης σε οποιονδήποτε υπάλληλο ή τρίτο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο  συνδεόμενο με αυτόν, να προβεί σε ενέργειες αντεκδίκησης ή εκφοβισμού εναντίον άλλου  εργαζομένου ή τρίτου, ο οποίος αντιτίθεται στη βία ή οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση,  υποβάλλει καταγγελία, καταθέτει, βοηθά ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης  περιστατικού.

Οι ανωτέρω πράξεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν αποκλειστικό κατάλογο απαγορευμένων  πράξεων. Ο εργαζόμενος ή τρίτος που ασκεί τέτοια απαγορευμένη συμπεριφορά, θα πρέπει και θα  φέρει την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του.  

Ειδικότερα, η εταιρία ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:   Α. Αναφορικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην  εργασία  

α) εκτιμά τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στην εργασία με τη διενέργεια αυτοψίας των  εργασιακών χώρων της, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως την αναλογία του  πληθυσμού των εργαζομένων, το φύλο, την ηλικία και άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να  αποτελέσουν λόγους διάκρισης των εργαζομένων. Παράλληλα, εκτιμά τους κινδύνους που αφορούν  ειδικές ομάδες εργαζομένων της (όπως νυχτερινοί φύλακες, νεοπροσληφθέντες, θύματα  ενδοοικογενειακής βίας).  

β) λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των ανωτέρω  κινδύνων, καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς,  κατά περίπτωση, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή  συμπεριφορά.  

Συγκεκριμένα, η εταιρία ενθαρρύνει τους εργαζόμενους για τη διατήρηση ενός εργασιακού  κλίματος που θα είναι προσιτό, ασφαλές και φιλικό όπου οι σχέσεις μεταξύ των  εργαζομένων, των συνεργατών, της Διοίκησης διακρίνονται από αλληλοσεβασμό,  ευγένεια, ειλικρίνεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη, συνεργασία και συμπαράσταση.  

Η Εταιρεία εκπαιδεύει τα στελέχη της ώστε να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις, τη βία και την  παρενόχληση στην εργασία και να παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη στο προσωπικό και τους  συνεργάτες της. Επίσης ενθαρρύνει τους εργαζομένους της και κάθε τρίτο που συνδέεται καθ’  οιονδήποτε τρόπο με αυτήν να καταγγέλλουν τα περιστατικά διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης  στον χώρο εργασίας, στα οποία τυγχάνει να είναι μάρτυρες.  

Ο κάθε δε προϊστάμενος των επιμέρους τμημάτων της εταιρίας είναι επιφορτισμένος με την  υποχρέωση επιτήρησης και ελέγχου για τυχόν σχετικά περιστατικά βίας και παρενόχλησης εντός  του τμήματός του, ενώ οφείλει να βρίσκεται συνεχώς σε ανοιχτή επικοινωνία με τους εργαζόμενους  εντός αυτού.  

Περαιτέρω, η εταιρία λαμβάνει μέτρα τεχνικού χαρακτήρα με την βελτίωση του φωτισμού όλων των  χώρων της, την τεχνική επιτήρηση στους βασικότερους χώρους της, τηρουμένων των  προβλεπόμενων νομοθετικών διατάξεων, για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των  εργαζομένων, καθώς και με την τήρηση κλειστού και περιφραγμένου του αύλειου χώρου της.  

Τέλος, η εταιρία αξιολογεί σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων ως άνω  προληπτικών μέτρων και μέτρων αντιμετώπισης και αναθεωρεί ή επικαιροποιεί την εκτίμηση των  παραπάνω κινδύνων και μέτρων.  

 γ) προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού της για τους  κινδύνους βίας και παρενόχλησης. Η εταιρία δηλώνει μηδενική ανοχή σε τυχόν φαινόμενα βίας και  παρενόχλησης και δεσμεύεται να παρέχει στο προσωπικό της ενημέρωση και πληροφορίες σε  προσβάσιμες μορφές (έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό κτλ), καθώς και να οργανώνει στοχευμένες  συναντήσεις του προσωπικού της για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση  δυνητικών κινδύνων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι όλοι γνωρίζουν τις διαδικασίες και την  πολιτική της Εταιρείας απέναντι στα περιστατικά βίας και παρενόχλησης και ότι γνωρίζουν που  μπορούν να απευθυνθούν σε περιπτώσεις κινδύνου.  

 δ) παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και της  εργοδότριας εταιρίας, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν

την εταιρία, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή  αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία. Συγκεκριμένα,  η εταιρία ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα δικαιώματα και τις νόμιμες δυνατότητες που έχει ένα  θιγόμενο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων είναι το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, η υποβολή  καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην  

Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, η αναφορά στον Συνήγορο  του Πολίτη επίσης στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, καθώς και η καταγγελία προς το  αρμόδιο όργανο της εταιρίας σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών.   ε) ορίζει ως πρόσωπο αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των  εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην  εργασία τον κ. Μπάτση Ιωάννη, Πρόεδρο του Δ.Σ και Δ/ντα Σύμβουλο της ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε.. Ο  ρόλος του είναι ενημερωτικός και έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζόμενους ,  ανεξάρτητα εάν του απευθύνονται με αφορμή κάποιο περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή  σχετική καταγγελία. Η δε πρόσβαση των εργαζομένων σε αυτόν είναι ανοιχτή, εύκολη, άμεση και για  το λόγο αυτό προβλέπονται οι παρακάτω δίαυλοι/μέσα επικοινωνίας μαζί του.  στ) μεριμνά για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη των εργαζομένων θυμάτων  ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.  Ειδικότερα, η εταιρία αποδεικνύει έμπρακτα την υποστήριξη της παραπάνω κατηγορίας  εργαζομένων με την παροχή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου  θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας του και  στην ομαλή επανένταξή του μετά από ανάλογα περιστατικά.  

Β. Αναφορικά με τη διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών  

α) Δίαυλοι επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα  

Αρμόδιο πρόσωπο εντός της εταιρίας για να υποδέχεται, εξετάζει και διαχειρίζεται τις καταγγελίες ή  παράπονα των θιγόμενων προσώπων για συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης καθίσταται ο κ.  Ιωάννης Μπάτσης, με τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν είτε διά ζώσης είτε τηλεφωνικά στο τηλ.  2310797001 είτε με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση batsis@geotherm.gr. Ο τελευταίος  ενημερώνει τον θιγόμενο σε περίπτωση περιστατικού βίας και παρενόχλησης κατά την πρόσβαση  σε απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση  εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει,  ότι έχει:  

– δικαίωμα δικαστικής προστασίας,  

– προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφορά στην  Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της,  

– αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, καθώς και  – καταγγελίας εντός της επιχείρησης σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών. Οι  επιμέρους Διαδικασίες Υποβολής, Διαχείρισης και Εσωτερικής Διερεύνησης Αναφορών  περιλαμβάνουν τα αναλυτικά βήματα στα οποία πρέπει να προβεί οποιοσδήποτε καταγγέλλων,  καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες των οργάνων της Εταιρείας και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει  να προβούν για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική διαχείριση σχετικών συμβάντων. Σε κάθε  περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά η καταγγελία τέτοιας συμπεριφοράς εντός της επιχείρησης,  το θιγόμενο πρόσωπο διατηρεί κάθε δικαίωμά του να προσφύγει σε κάθε αρμόδια αρχή.  β) προβαίνει σε έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της  εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων. Η  εταιρία και το ως άνω αρμόδιο πρόσωπο δεσμεύονται να παραλαμβάνουν, να διερευνούν και να

διαχειρίζονται άμεσα κάθε τέτοια καταγγελία, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα,  καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου. Κατά δε την ενάσκηση των  ως άνω καθηκόντων τους οφείλουν να ενεργούν με αμεροληψία και τήρηση της εμπιστευτικότητας  και της προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) που συλλέγονται.  

γ) τηρεί την απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου. Η εταιρία υποστηρίζει  τους εργαζόμενους να προβαίνουν στην καταγγελία περιστατικού βίας και παρενόχλησης που έχουν  υποστεί και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική προστασία τους.  δ) προσδιορίζει και περιγράφει τις συνέπειες σε περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων. Η εταιρία,  κατόπιν εκτίμησης της βαρύτητας του καταγγελλόμενου περιστατικού και σε συνεργασία με το  θιγόμενο πρόσωπο, δύναται να προβεί στην επιβολή δυσμενών μέτρων σε βάρος του  καταγγελλόμενου, όπως είναι η σύσταση συμμόρφωσής του, η αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή  τρόπου παροχής εργασίας του ή ακόμη και η καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας  του με την εταιρία, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου  281 ΑΚ.  

ε) συνεργάζεται και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία προς τις αρμόδιες αρχές, εφόσον της ζητηθεί.  Ειδικότερα, η εταιρία καθώς και το ως άνω αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή και  διαχείριση σχετικών καταγγελιών σε επίπεδο επιχείρησης συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια,  διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήματος από το θιγόμενο  πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών και  δεσμεύονται να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Προς το σκοπό αυτό,  μάλιστα, όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, σε οιαδήποτε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό  φάκελο, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4624/2019.  Η υιοθέτηση των κειμένων της πολιτικής των άρθρων 9 & 10 του ν.4808/2021 ολοκληρώνεται με τις  ενέργειες ενημέρωσης από πλευρά του εργοδότη, με ανάρτηση στο χώρο εργασίας, στον πίνακα  ανακοινώσεων της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εφόσον υφίσταται, με παράλληλη  ενημέρωση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, γραπτώς ή με ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο ή με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε περίπτωση τροποποίησης των κειμένων πολιτικής ο  εργοδότης έχει την ίδια υποχρέωση διαβούλευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων και των  εκπροσώπων τους, όπως και κατά την αρχικής υιοθέτησή της.